ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

บริการอาจารย์

สถิติการเข้าชม

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2558

บุคลากรประจำภาควิชา

  อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
  หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. : 053-885656
  ห้องพัก : 2022
  ผศ.พูลสุข บุณยเนตร
  ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.ดร.เสาวภา ศักยพันธ์
  ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail :
  Tel. : 053-885656
  ห้องพัก : 2022
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. : 053-885656
  ห้องพัก : 2022
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์มยุรี ชมภูงาม
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. : 053-885656
  ห้องพัก : 2022
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  ผศ.จินตนา อินภักดี
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  E-mail :
  Tel. : 053-885656
  ห้องพัก : 2022
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์สิขเรศ คงแก้ว
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. : 053-885656
  ห้องพัก : 2022
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์จันทร์สุดา คำขัติ
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. : 053-885656
  ห้องพัก : 2022
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์จีราพร ชุมชิต
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. : 0875154751
  ห้องพัก : 2022
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  อาจารย์ภูริวัจฐ์ ชีคำ
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  ตำแหน่ง : อาจารย์
  E-mail :
  Tel. : 0994966449
  ห้องพัก : 2022
  สถานะ : ปฏิบัติงาน
  นางสาวมัตติกา ฝั้นมงคล
  ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  E-mail :
  Tel. :
  ห้องพัก :
  สถานะ : ปฏิบัติงาน