ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แนะนำภาควิชา

หลักสูตรที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

บริการอาจารย์

สถิติการเข้าชม

ตอนนี้
วันนี้
เมื่อวาน
ทั้งหมด
เริ่มนับ 5 มิ.ย. 2558

ประกันคุณภาพการศึกษา

ชื่อเอกสาร :
รายงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (การตัดเย็บเสื้อผ้า) 2562 [798]
รายงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2562 [140]
รายงานโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2562 [153]
รูปรับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ของนายณัฐกร เป็งใย 2561 [133]
รูปรับรางวัลนักศึกษาพระพิฆเนศวร ของนางสาวผกาวรรณ สาระจันทร์ 2561 [143]
รายงานโครงการเพิ่มพูนทักษะนักประกอบอาหารสู่ความเป็นมืออาชีพ 2562 [612]
รายงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่นักโภชนาการ 2562 [203]
รายงานโครงการรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2562 [208]
รายงานผู้ใช้บัณฑิต 2561 [140]
รายงานความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและการมีงานทำ 2561 [123]
รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อหลักสูตร 2561 [144]
รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 2561 [385]
แผนพัฒนาอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 2561 [124]
ทวนสอบ ปีการศึกษา 2561 [224]
มคอ.4 ภาคเรียนที่ 2-2559 [288]
มคอ.3 ภาคเรียนที่1-2560 [366]
สรุปแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 [322]
ประกาศรับสมัครโคตาเรียนดี 59 [295]
ประกาศรับสมัครโควตาคุณธรรม 59 [246]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา 59 [244]
1 2 3 4